Hem Bakgrund Skriv på vår namninsamling! Andra källor på nätet Kontakta oss

Södertälje kommun har föreslagit att bygga en marina vid Bränningeviken och Bränninge-Öbacken naturreservat. Förslaget innebär att en av Södertäljes sista oexploaterade havsvikar helt skulle blockeras av ett stort bryggsystem och att den åker som gränsar till naturreservatet fylls med 10.000 kvadratmeter båthallar, restaurang och hotell. Den gamla medeltida grusväg som leder ner till viken asfalteras och breddas för att tåla tung trafik och dagliga transporter. Bränninge koloniområde hamnar bokstavligt talat i skuggan av de enorma byggnaderna, och Pershagen skulle förlora sitt kanske viktigaste promenadstråk ut i orörd havsnära natur.

Detta får helt enkelt inte ske – och initiativet Rädda Bränningeviken samlar alla oss som kämpar för att stoppa de här planerna. Stöd oss genom att mejla in texten ”Jag motsätter mig planerna på en marina i Bränningeviken, och stödjer Miljökontorets förslag om utvidgning av naturreservatet!” med ditt namn som underskrift. Tack!

2014-10-04
Lyckad manifestation för Bränningeviken samlade SödertäljebornaLördagens manifestation för Bränningeviken och förslaget om ett utvidgat naturreservat blev en mycket lyckad tillställning som samlade knappa hundratalet intresserade Södertäljebor. Niclas Holm och Lars Klasén från Föreningen Rädda Bränningeviken respektive Naturskyddsföreningen inledde och gav bakgrunden till manifestationen.

Därefter berättade Bjarne Tutturen, Gruppchef på Naturcentrum, Miljökontoret och Patrik Valdenström, ordförande i Södertälje Miljönämnd, mycket engagerat om naturreservatet historia och varför det bör utvidgas till att även inkludera Bränningeviken och intilliggande åkermark. Själva manifestation avslutades med att samtliga deltagare enades under parollen "Vi närvarande motsätter oss planerna på en marina i Bränningeviken och stödjer Miljönämndens förslag till en utvidning av naturreservatet Öbacken-Bränninge." Avslutningsvis bjöds på en välbesökt rundvandring i området tillsammans med Bjarne Tutturen.

2014-09-16
Inbjudan till manifestation för att Rädda Bränningeviken och Öbacken-Bränninge

Lördagen den 4 oktober kl 10.00 kommer Föreningen Rädda Bränningeviken och Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn tillsammans med Södertälje Kulturhistoriska Förening, Solängens koloniförening, Stall Bränninge, Bränninge koloniförening m.fl. lokala föreningar hålla en manifestation till stöd för Bränningeviken och miljönämndens förslag att utvidga naturreservatet, och vi hoppas förstås att att så många som möjligt tar chansen att komma förbi och visa ert stöd!

Anledningen är att hotet mot norra Bränningeviken i form av en marina kvarstår. Södertälje miljönämnd har föreslagit (se nedan) att naturreservatet utvidgas till att inkludera även Bränningeviken, och flertalet av de remissyttranden som har inkommit till Miljökontoret är positiva till förslaget. Tyvärr saknas fortfarande svar från de två kanske viktigaste remissinstanserna - Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden - som båda har begärt förlängd svarstid, och vi vill på detta vis visa politikerna i nämnderna att stödet för förslaget är stort bland Södertäljes kommuninvånare, och att man därför måste ge sitt bifall för att en gång för alla rädda den här unika miljön!

Manifestationen inleds kl 10.00 vid naturreservatets P-plats med tal av representanter för föreningarna och därefter blir det rundvandring i området med Bjarne Tutturen, Gruppchef Naturcentrum, Miljökontoret, Södertälje kommun (beräknas pågå till 11.45). Tag gärna med eget fika, vi bjuder på kanelbulle (kanelbullens dag!). Alla är välkomna! Kontakt Lars Klasén, 073-563 80 01, telgenatur@gmail.com eller Niclas Holm, 070-695 34 12, info@raddabranningeviken.se

2014-04-01
Remisstiden löper ut för förslaget om utvidgning av naturreservatet

Remisstiden för förslaget om utvidgning av naturreservatet Bränninge-Öbacken har nu löpt ut, och vi i föreningen Rädda Bränningeviken kan konstatera att merparten av instanserna är positiva till förslaget.

Tekniska nämnden och Stadsbyggnadssnämnden har dock begärt förlängd svarstid, vilket är mycket oroande, speciellt då det framgår att ansvarig tjänsteman på Samhällsbyggnadskontoret har föreslagit att nämnden skall avstyrka förslaget! Motiveringen är oklar, och det är tydligt att man från tjänstemannahåll fortfarande inte har gett upp tankarna på att lägga en marina i Bränningeviken.

Det är därför av yttersta vikt att Södertäljes kommunpolitiker inser att det finns ett mycket starkt stöd för förslaget om utökning av naturreservatet hos kommuninvånarna – något som inte minst blev klart när vi i föreningen Rädda Bränningeviken på kort tid samlade inte över trehundra namnunderskrifter till stöd för förslaget i juli förra året - och att nämnden en gång för alla fattar beslut om att skydda den här unika och skyddsvärda miljön!

2013-12-08
Kommunens förslag om utvidgning av Bränninge-Öbacken Naturreservat

Nu i veckan skickades Miljökontorets två år gamla förslag om utvidgning av naturreservatet Bränninge-Öbacken äntligen ut på remiss! Förslaget innebär att både Bränningeviken och intilliggande åkermark blir en del av reservatet, och kommer på så vis att fungera som en buffertzon för den känsliga miljön precis som det var tänkt från början.

Vi i föreningen Rädda Bränningeviken stöder naturligtvis det här förslaget helhjärtat, och hoppas på snar behandling av Södertälje kommun så att utvidgningen kan bli verklighet redan under 2014!

2013-11-08
Kommunen backar om marina?

Kan det vara så att Södertäljes politiker äntligen tagit sitt förnuft till fånga och stoppar planerna på att exploatera Bränningeviken? Samhällsbyggnadsnämnden tog den 8:e november beslut om att undersöka alternativa platser, och i en artikel i LT citeras nämndens ordförande Staffan Norberg (V) "Jag tror att vi kommer hitta ett bättre läge. Det är inte en så lätt nöt att knäcka, men jag är optimist".

I samma artikel säger Niclas Holm, en av initiativtagarna till vår förening, att han är försiktigt positiv till beslutet. "Det glädjer mig mycket, men jag vill se ett beslut om en annan plats, eller ett så kallat nollalternativ innan det känns säkert."

2013-07-01
Bakgrund och upprop

Södertälje kommun har föreslagit att bygga en marina vid Bränningeviken och Bränninge-Öbacken naturreservat. Förslaget innebär att en av Södertäljes sista oexploaterade havsvikar helt skulle blockeras av ett stort bryggsystem och att den åker som gränsar till naturreservatet fylls med 10.000 kvadratmeter båthallar, restaurang och hotell. Den gamla medeltida grusväg som leder ner till viken asfalteras och breddas för att tåla tung trafik och dagliga transporter. Bränninge koloniområde hamnar bokstavligt talat i skuggan av de enorma byggnaderna, och Pershagen skulle förlora sitt kanske viktigaste promenadstråk ut i orörd havsnära natur.

Bränningeviken

Bränningeviken är utloppsvik för Bränningeån och utpekad som en särskild skyddsvärd havsvik av Södertälje Miljöförvaltning. Området fungerar som födosöksplats för bl.a. vandrande öring i Bränningeån, och för fåglar som gråhäger, fiskgjuse, skäggdopping, storskrake, knipa, knölsvan och vigg. Stränderna är helt obebyggda och i dungarna vid strandkanten kan man t.ex. höra härmsångare, näktergal, rörsångare, sävsångare, taltrast och rödvingetrast. Längs stränderna ser och hör man ofta drillsnäppor. Bävern är vanligt förekommande i både vik och å, och spår av den rödlistade uttern har konstaterats vid flera inventeringar.

Bränninge-Öbacken Naturreservat

Bränninge-Öbacken naturreservat ligger endast någon meter från det utpekade marinaområdet – idag brukad åkermark – och Bränningeviken gränsar direkt till reservatet. Naturreservatet är litet till arealen och därför extra känsligt för förändringar i dess närområde – något som Södertälje kommun själva konstaterade när man skrev bestämmelserna till reservatet. Så här formulerade man sig:

”Väst och sydväst belägen jordbruksmark i anslutning till naturvårdsområdet bör hävdas på ett sätt att den öppna landskapsbilden bevaras."

Just det – det är alltså exakt samma åker som man nu enligt förslaget vill bygga ett antal enorma lagerbyggnader på som helt kommer att dominera landskapsbilden både från land och från sjösidan. Att detta inte är förenligt med de egna direktiven torde vara uppenbart för alla.

Samma anvisningar säger f.ö. så här om viken där man nu vill bygga en fullservice-marina:

"Anläggningar för friluftsändamål - inklusive bryggor i vattnet - får ej anläggas inom området."

Förslaget om att lägga en marina här går alltså direkt emot reservatbeslutet på många viktiga punkter!

En resurs för hela Pershagen

Det närliggande samhället Pershagen är ytterst förtätat och saknar större grönområden. Promenadstråket förbi Bränninge Gård, och ner till Bränningeviken och Bränninge-Öbacken naturreservat, är därför extra viktigt som ett av få stycken orörd natur i Perhagens närhet. Sträckan är mycket populär och utnyttjas dagligen av såväl ung som gammal. För Pershagen och Södertäljes skolor är området en fantastisk resurs där närheten till skolan och den artrika och spännande miljön gör området mycket värdefullt ur pedagogisk synvinkel.

Södertälje kommuns eget förslag om att utvidga naturreservatet

Nu tycker du kanske att det låter uppenbart att förslaget om en marina just här är en riktigt dålig idé och att man istället borde utvidga naturreservatet till att även omfatta Bränningeviken och omkringliggande åkermark? Du är inte ensam! Det tycker även Södertälje Miljökontor som redan för några år sedan tog fram ett färdigt förslag som föreslår att Bränninge-Öbacken naturreservat utvidgas till att inkludera Bränningeviken och den åker som marinan skulle byggas på (Bränninge Gård 1:1). Förslaget fick dock inte gå ut på remiss utan man ålades av politikerna att vänta tills planförslaget om marinan lagts fram - för annars hade det ju redan varit omöjligt att föreslå något dylikt!

Miljökontoret har idag (5 juni) lagt fram sitt remissvar - och är inte nådiga i sin kritik!

"Miljökontoret föreslår att miljönämnden helt avstyrker fortsatt handläggning av detaljplaneförslaget. Förslaget att avstyrka grundar sig på att en marina i detta känsliga område skulle innebära stor skada såväl för naturreservatet som för den känsliga miljön i omgivningen."

Rädda den unika miljön

Miljön kring Bränningeviken och Öbacken-Bränninge Naturreservat är unik. Som av en lycklig slump har det vackra kulturlandskapet med hävd sedan medeltiden överlevt här i symbios med ett stycke orörd och synnerligen artrik natur. Det vore oerhört olyckligt om vi blev den generation som förstörde den här känsliga miljön för all framtid.

Jag vill hjälpa till - stöd vår namninsamling!

Ditt engagemang är viktigt! Det är nu vi måste övertyga våra kommunpolitiker om att det här är en synnerligen dålig idé och att man istället skall stödja sin egen miljöförvaltnings förslag om att utvidga Bränninge-Öbacken Naturreservat till att inkludera Bränningeviken och omkringliggande åkermark!

Anmäl dig till vår namninsamling genom att mejla in texten ”Jag motsätter mig planerna på en marina i Bränningeviken, och stödjer Miljökontorets förslag om utvidgning av naturreservatet!” med ditt namn som underskrift.

Tack för ditt stöd!

Andra källor på nätet

Miljökontorets förslag om utvidgning av Bränninge-Öbackens Naturrreservat

Länstidningen - Kommunen backar om marina

Länstidningen - Nej till ny marina i Pershagen

Länstidningen - Ett känsligt område hotas

Södertälje Posten - Slåss för fortsatt lugn i viken

Södertälje Miljökontor - Remissvar avseende planförslag Bränninge Marina

Naturskyddsföreningen - Exploateringen av Bränningeviken innebär en stor naturförstörelse

Kulturdelen.nu - Bruksmiljö från 1600-talet hotad av marina

LT insändare Lars Klasén: Marina planer förstör naturen i Bränningeviken


Kontaktuppgifter

Du når oss via telefon enligt nedan eller per e-post till info@raddabranningeviken.se

Föreningen Rädda Bränningeviken

Anna Andersson 070-736 80 26       Niclas Holm 070-695 34 12